Yellow Sprint is dé scrum-aanpak om snel en flexibel IT-projecten uit te rollen binnen uw organisatie en in de agile supply chain. In kortcyclische deelprojecten, oftewel ‘sprints’, bereikt u in recordtijd maximaal resultaat. Bijzonder is dat Yellowstar werkt met sprint-thema’s, waarbij iedere sprint dezelfde omvang heeft qua inzet en kosten, maar de expertise binnen de sprint wisselt per thema. Dit levert meer functionaliteit op dan de klassieke SCRUM-methode en zo profiteert u maximaal van voortschrijdend inzicht in plaats van dat u afschrikt.

Een klein betrokken team met korte lijnen en duidelijke doelstellingen houdt het tempo erin. Met deze agile software development methode neemt u nieuwe inzichten direct mee naar een volgend deelproject, scrum en agile. Zo houdt u de flexibiliteit om in te springen op veranderingen en nieuwe inzichten. Yellow Sprint brengt een positieve flow in uw organisatie en een versnelling in uw processen, zodat u verder kunt groeien. Duidelijke projectresultaten en zijn dus een werkbare oplossing voor de business. Een onderneming die kiest voor Sprint, kiest bovendien voor controle over het projectresultaat en -budget.

Yellow Sprint brengt snelheid, flexibiliteit en groei

Wat klanten van Yellow Sprint vinden

Fast Forward Freight
“Star Flow heeft onze orderpick activiteiten gestroomlijnd en warehouseprocessen geoptimaliseerd. Met Yellow Sprint is een langetermijnvisie opgesteld die tijdens het proces continue wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Hierdoor ontstaat een agile supply chain.”
Frankenbach Container
“Yellow Sprint geeft een boost aan de efficiëntie. In snelle, transparante en beheersbare projecten zijn onze bestaande systemen verrijkt met web based modules en apps. Dit heeft onze intermodale, logistieke processen sterk verbeterd en een agile supply chain gecreëerd.

Hoe Yellow Sprint werkt

Veel gestelde vragen

Hoe werkt Yellow Sprint?

Yellow Sprint is de scrumwerkmethodiek waarbij een omvangrijk IT-project in kleinere delen is opgesplitst, voorzien van budget en controlemomenten. Elk scrum-project bestaat uit minimaal drie sprints die leiden tot een werkbare deeloplossing. Elke sprint verloopt volgens een vast proces en begint met een stand-up-sessie aan de scrum-tafel. De Scrummaster houdt de regie bij de projectopzet (de story), het bepalen van de doelen en consensus (de Planning Poker sessies), de Sprint opleversessies en de retrospectieve sessies met verbeterpunten. Scrum Ready sessies zijn de ideale voorbereiding op Yellow Sprint en een agile supply chain.

Wie zit er in het Yellow Sprint team?

Yellow Sprint team bestaat uit de volgende personen:

 • Ontwikkelteam van Yellowstar
  Het ontwikkelteam bestaat uit de Project Manager, consultants, ontwikkelaars en testers. Deze helpen gezamenlijk bij de agile software development; het definiëren van de projectopzet, de realisatie, het testen, het nalopen, het inschatten van de benodigde inspanning en het vaststellen van de technische specificaties.
 • Scrummaster
  De Scrummaster fungeert als een soort orkestleider die de voortgang van de sprints bewaakt en scrum meetings organiseert.
 • Proxy Product Owner 
  De Proxy Product Owner is een tussenpersoon die binnen Yellowstar de klant vertegenwoordigt indien de klant over onvoldoende capaciteit beschikt en geen tijd heeft om het project te beschrijven of de projectopzet te definiëren.
 • Product Owner
  De Product Owner is de klant die de functies van het eindproduct, de IT-oplossing, beschrijft, testscenario’s definieert en beslissingen neemt over budget, scope en planning.

De rollen die de klant minimaal zal invullen zijn de Product Owner (budgetverantwoordelijkheid) en benoemde stuurgroepleden.

Uit welke fases is een scrum project opgedeeld?

Yellowstar voert Yellow Sprint projecten uit volgens het scrum raamwerk. Scrum projecten kennen bij Yellowstar 3 fasen:

 • Voorbereidingsfase (sprint 0)
  Tijdens de Voorbereidingsfase wordt het storyboard aangemaakt, systemen ingericht en afspraken gemaakt die nodig zijn voor een soepele Realisatiefase (sprints).

 • Realisatiefase
  De Realisatiefase (sprints) wordt gestart na akkoord op sprint 0 en wordt met het hele team uitgevoerd binnen een afgesproken ritme. Standaard is een sprint van 3 weken. Elke sprint kent de volgende onderdelen:
 1. Backlog Refinements: de technische oplossing en details worden toegevoegd aan het storyboard en het team bepaald de uit te voeren activiteiten
 2. Sprint Planning: in een teamsessie worden stories en prioriteiten bepaald voor de komende sprint
 3. Realisatie: het team werkt aan de stories (ontwikkelen, technische test, code review, functionele test, doorzetten voor externe test klant)
 4. Sprint Delivery: de consultant geeft een demo van de opgeleverde functionaliteit
 5. Retrospective: het team evalueert de sprint en noteert positieve- en verbeterpunten. Actiepunten worden meegenomen in de volgende sprint.
 • Eindfase 
  Na voltooiing van de Realisatiefase is er een Eindfase, welke gebruikt kan worden voor een overdracht naar een productie omgeving en afronding van het project. In deze fase worden er geen nieuwe functies meer ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen de watervalmethode en Yellow Sprint?

Yellow Sprint neemt nieuwe inzichten direct mee en kan snelle marktveranderingen inpassen. In het verleden zijn veel IT-projecten opgezet volgens de watervalmethode. Van tevoren werden de eisen dichtgetimmerd zonder ruimte voor nieuwe inzichten tijdens de ontwikkeling. Het waren langlopende projecten waarbij een kleine vertraging leidde tot problemen elders in het project. Bij oplevering moest alles wijken voor een grote stroom aan veranderingen die vaak weerstand opriep. Bij Yellow Sprint staat scrum en agile werken centraal; werken met beheersbare deelprojecten in een betrokken team met duidelijke rollen, een gezamenlijk doel en een duidelijke focus. Yellow Sprint levert in korte tijd en binnen budget een werkend resultaat op. De veranderingen binnen de organisatie worden geleidelijk ingevoerd en feedback van gebruikers worden meegenomen naar een volgende fase. Zo groeit het draagvlak onder gebruikers, wennen zij aan het proces van continue verbetering via de agile software development techniek, ervaren direct de voordelen en hebben het gevoel er invloed op uit te kunnen oefenen.

Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld?

Yellowstar neemt het projectmanagement, de levering van de overeengekomen scope, de planning en de toekomstbestendige architectuur voor haar rekening. De opdrachtgever/klant bepaalt de definitie van de scope, de prioritering en het testtraject. Vervolgens zijn er twee personen die altijd centraal staan: de Scrummaster en de Product Owner. Deze zijn bevoegd en bekwaam om snel keuzes te maken en vormen samen met de overige betrokkenen een team dat in nauw overleg een teamprestatie en een agile supply chain neerzet.