PRIVACYVERKLARING

Wij, Yellowstar Solutions, achten het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring vindt u informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.yellowstar.com worden gepubliceerd.

1. Persoonsgegevens

Wij leveren software voor de logistieke sector. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst van opdracht, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

2. Identiteit

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Yellowstar Solutions, gevestigd te Barendrecht op het adres Pesetastraat 40 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24254385.

3. Soorten Persoonsgegevens en doeleinden gebruik

Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

OPDRACHTGEVERS

Soort persoonsgegevens

 • Contactgegevens van opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Financiële gegevens

Doeleinden

 • De uitvoering van uw opdracht en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties
 • Inkoop van diensten en producten bij onze leverancier
 • Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden

Rechtsgrond

 • Uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever
 • Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen
 • Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (beroepsaansprakelijkheid)verzekeringen
 • Het behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te verlenen

Bewaartermijn

 • Tot maximaal 5 jaren na de beëindiging van de Opdracht.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

 • Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever mogelijk niet (volledig) uitvoeren.

GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITE

Soort persoonsgegevens

 • Contactgegevens van de gebruiker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, email-adres, geslacht, telefoonnummer, IP-adres en klik- en surfgedrag op www.yellowstar.com)
 • Het door de gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door de gebruiker opgenomen persoonsgegevens in dat bericht
 • Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring

Doeleinden

 • Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van de gebruiker
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie

Rechtsgrond

 • Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen

Bewaartermijn

 • Tot maximaal de duur die nodig is om de inhoud van uw verzoek volledig te kunnen behandelen en afhandelen, maar niet langer dan 2 jaar

Gevolgen niet verstrekken gegevens

 • Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3 van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichtingen uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5. Gebruik persoonsgegevens voor derden

Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings) maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, contractuele afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

Bewaartermijnen

Wij maken gebruik van verschillende systemen om onze marktbewerking optimaal te kunnen uitvoeren. Hieronder staat aangegeven hoe lang data bewaard wordt.

 • Google Analytics: Gegevens worden geanonimiseerd bewaard tot 26 maanden na de laatste activiteit op onze website. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Data wordt opgeslagen binnen de EU, hiervoor verwijzen we naar het statement van Google.
 • CRM: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. Wanneer blijkt dat een persoon uit dienst is en niet langer een relevante functie binnen het betreffende bedrijf bekleedt, wordt dit aangepast in het systeem en na één jaar wordt deze data verwijderd uit ons systeem. Hierna blijft deze data nog één maand beschikbaar in backups, waarna deze volledig verwijderd is. Data staat opgeslagen in Nederland (binnen de EU).
 • SharpSpring: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. De gegevens in SharpSpring worden gesynchroniseerd met ons CRM systeem. Wanneer blijkt dat een persoon niet langer in dienst is van het betreffende bedrijf, wordt deze persoon afgemeld van verdere communicatie. Deze data wordt na één jaar verwijderd uit het systeem. SharpSpring bewaart persoonsgegevens in backups gedurende zeven dagen. Data kan opgeslagen staan buiten de EU. Hiervoor verwijzen we naar het document EU Standard Contractual Clauses van SharpSpring.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deze verschillende systemen, verwijzen we graag naar het privacy statement van de betreffende organisatie.

6. Gebruik cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of op uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies, zie de cookieverklaring op deze pagina. 

7. Recht op inzage en correctie

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kunt u doen door u uit te schrijven van onze e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag en zorgen we zo spoedig mogelijk voor een oplossing. U heeft na 25 mei 2018 ook het recht een klacht in te dienen bij de AP, maar wij hopen van harte dat dat natuurlijk niet nodig is.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via marketing@yellowstar.com. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. 

8. Beveiliging

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Website derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

10. Contact en klachten

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing via marketing@yellowstar.com.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIEVERKLARING

Wij, Yellowstar Solutions, vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website, www.yellowstar.com, inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. In deze cookieverklaring vindt u informatie over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

1. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2. Soorten cookies

Door ons worden de navolgende cookies gebruikt:

 • Permanente cookies, afkomstig van verwerkingsverantwoordelijke

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 • Permanente cookies, afkomstig van yellowstar.com

Deze cookies worden gebruikt om verzoeken aan de server te verspreiden om de bereikbaarheid van de website te garanderen. Deze cookies worden na afloop van uw bezoek aan de website weer verwijderd.

 • Sessie cookies, afkomstig van verwerkingsverantwoordelijke

Deze cookies worden geplaatst om informatie over uw websitebezoek bij te houden. Ze onthouden het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoelang u op onze website bent, welke pagina’s u bekijkt en hoe vaak u terugkomt. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 • Analyse cookies, afkomstig van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics is door ons niet uitgeschakeld. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 • Tracking cookies, afkomstig van verwerkingsverantwoordelijke

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 • Tracking cookies, afkomstig van derden (Google, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Uw anonieme gegevens over uw gedrag op onze website kunnen met derden worden gedeeld, omdat wij op diverse pagina’s een pixel van derden in onze website hebben geïmplementeerd. Het is voor ons niet mogelijk deze gegevens naar u persoonlijk te herleiden. Als u wilt weten welke gegevens deze derde over u verwerkt dan adviseren wij u de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

3. Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze Privacyverklaring. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

4. In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de van de website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. 

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

5. Contact

Voor vragen over het gebruik van cookies kunt u contact opnemen met de afdeling marketing via marketing@yellowstar.com.